ЗА НАС

Компанијата ЗСФ КОМ, во своето долгогодишно работно искуство има успешно инвестирано, проектиранo и изведено бројни проекти од областа на архитектурата и градежништвото.

Главни карактеристики во работењето на компанијата

  • одлична координираност и екипираност
  • добра организација при извршувањето на задачите
  • континуирана контрола за квалитетот на работење
  • индивидуален пристап на вработените кон зададените задачи
  • запазување на роковите

Високата стручна подготовка на вработените, постојаното усовршување и следење на стандардите, овозможија успешна реализација на проектите со посебни барања и високи стандарди.

Денес, користејќи ја техничко-технолошката структура, опремата со која располага, долгогодишното искуство, позитивното искуство со реномирани соработници и релевантни институции, компанијата е спремна да одговори на секое проектно барање во сите негови фази, од идеја до реализација.

ЗСФ КОМ е тим составен од професионални, вработени лица кои се стручни лица од повеќе области. Во процесот на реализација на проектите, тековно координира и менаџира високо специјализирани подизведувачи кои се долгогодишни соработници.

ЗСФ КОМ тежнее кон постојано проширување на своите активности и сопствени инвестиции и е во фаза на истражување и развој (со цел започнување на преговори во однос на воспоставување стратегии за партнерство) во следните области:

  • Термо енергетска изолација за максимално намалување на потрошувачката на електрична енергија
  • Градба на еко-објекти

Надворешни постојани соработници

  • Домашни експерти од областа на архитектурата и градежништвото
  • Реномирани компании од областа на геомеханички истражувања, катастарски премери, статика и ревизии

ЗСФ КОМ - Општи информации

Сопственик: Фатмир Етеми

Стандарди: компанијата работи по ISO, EUROCOD 5 и слични релевантни интернационални стандарди.

Тимот, предводен од Фатмир Етеми, вклучува високо образован и квалификуван менаџмент и искусни, квалификувани и лиценцирани инженери, архитекти, адвокати, нотари, геодети и техничари.

ЗСФ КОМ - Лиценци

Нашиот успех се темели на посветеноста, стручноста и квалитетот на нашите вработени лица. Преку лиценците кои ги поседува нашата компанија, нашите професионалци соодветно  се ангажирани во изработката на целокупната  проектна документација, како и во изведба наградби од втора категорија.

Во просториите на ЗСФ КОМ, секогаш ќе се чувстувате пријатно.

Повелете, ЗСФ КОМ ви отвара нови можности.

Фатмир Етеми – Сопственик

Партнери

Посета на настани

ЗСФ КОМ ДООЕЛ секогаш во чекор со иновациите, новите технологии и најновите достигнувања во областа на архитектурата, градежништвото, внатрешниот дизајн и меѓународната размена. Задоволството е големо да се посетуваат значајните настани во овие области. Тука сме за Вас, како и до денес така и во иднина да ги примениме сите нови материјали и градежни иновации во процесот на современо дизајнирање и квалитетна изведба на нашите објекти.