ЛОКАЦИЈА, ЗАЕДНИЦА, КВАЛИТЕТНО ЖИВЕЕЊЕ!

СТАНБЕНА ЗГРАДА АЕРОДРОМ

Станбената зграда се наоѓа на Бул.Јане Сандански, бб, Општина Аеродром.

Висината на објектот е П+8+Пк со две подрумски нивоа во кои е решено паркирањето.

На приземјето се проектирани деловни и магацински простории.

Станбената зграда располага со 248 станбеи единици решени во 4 влеза. Сите катови се со намена домување, со следната структура на станови: гарсоњери, двособни, трособни и четворособни станови.

Влез 1 располага со 9 станбени единици на кат, од гарсоњери се до четворособни станови. Влез 2 располага со 6 станбени единици на кат, и тоa: гарсоњери, двособни и трособни станови. Влез 3 располага со 6 станбени единици на кат, и тоa: гарсоњери, двособни и трособни станови. Влез 4 располага со 7 станбени единици на кат, од гарсоњери се до четворособни станови.

Архитектурата на станбената зграда е проектирано на тој начин за да има модерен изглед и примена на современи материјали и технологии, како во екстериерот така и во ентериерот.

УРБАНИСТИЧКА ПОСТАВЕНОСТ

Станбената зграда се наоѓа на Бул.Јане Сандански, бб, Општина Аеродром. Влезовите во станбената зграда се ориентирани на северо-источна страна, кои се пристапни од сервисна улица. Од јужна страна на самиот објект се наоѓа Бул.Јане Сандански, додека од источна страна се наоѓа бул. АСНОМ.

Самата местоположба на зградава ви дава директна поврзаност со следниве објекти: болница Мајчин Дом, трговски центри: 3 Бисери и Капитол Мол, образовни институции, градинка, основно училиште, спортски центар Јане Сандански итн.

Оддалеченост од:

 • Центар на град Скопје – 4,3 км / 12 минути со автомобил
 • Транспортен центар – 1,6 км / 4 минути со автомобил
 • Capitoll Mall- 900 м / 3 минути со автомобил
 • Клинички центар – 5,0 км / 15 минути со автомобил
 • Спортски центар Јане Сандански- 700 м / 2 мин со автомобил
 • Водно – 19,6 км / / 50 минути со автомобил
 • Карпош – 6,8 км / 20 минути со автомобил

ПРОЕКТАНТСКО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Станбената зграда има намена домување во станбени згради. Висината на објектот е П+8+Пк и две подрумски нивоа во кои е решено паркирањето. Влезовите во станбениот дел се од сервисната улица, односно од северо-источна страна. Во секој од влезовите се сместени по два лифтови и скалишно јадро. Објектот располага со 248 станбени единици решени во 4 влеза. Со оглед на големата должина на објектот истиот е решен со дилатација и тоа по два влеза во секоја ламела. Двата влеза од секоја дилатација се поврзуваат на ниво на кров

ТИПОЛОГИЈА

СОДРЖИНА

Станбената зграда Аеродром содржи станбени единици од 27 до 125 м2. По својата структура становите се со различна големина: гарсоњери, двособни, трособни и четворособни.

Структурата на станови е следна:

ВЛЕЗ А

Карактеристичен кат – 9 стана на кат

Поткровје – 7 станови

Вкупно—–79 станови

ВЛЕЗ Б

Карактеристичен кат – 6 стана

 Поткровје – 5 станови

Вкупно——53 станови

ВЛЕЗ В

Карактеристичен кат – 6 стана

Поткровје – 5 станови

Вкупно——53 станови

ВЛЕЗ Г

Карактеристичен кат – 7 стана

Поткровје – 7 станови

Вкупно——63 станови

ВКУПНО СТАНОВИ ВО СТАНБЕНАТА ЗГРАДА: 248 СТАНОВИ

 

Партерно уредување

Секој од деловните и магацинските простории имаат засебни влезови, 4 влезови за станбените единици, надземни паркинг места, рампа за влез и излез во подземните нивоа, како и зелени површини.

Приземје

 Приземјето на станбената зграда се состои од:

 • Деловни простории
 • Магацинскии простории
 • Влезови во станбените единици со скалишни пристапи и рампи за лица со посебни потреби
 • Внатрешни скалишни вертикални комуникации и холови и
 • 8 современи лифтови.

 Подрум -1

 • Хоризонтални комунукации со пристапни рампи
 • 55 паркинг места
 • 15 остави
 • Хидростаница
 • Топлотна подстаница
 • Скалишни вертикални комуникации со лифтови

 Подрум -2

 • Хоризонтални комунукации со пристапни рампи
 • 70 паркинг места
 • Техничка просторија
 • 8 Остави
 • Скалишни вертикални комуникации со лифтови.

ТИПОВИ НА СТАНОВИ

Станбената зграда Аеродром, ви нуди станови со различна големина, тип и ориентација. Становите се проектирани на тој начин за да ги задоволаат потребите на нашите купувачи, кои имаат различни барања и финансиски можности.

ГАРСОЊЕРА МОДЕЛ 1

ГАРСОЊЕРА МОДЕЛ 2

ДВОСОБЕН МОДЕЛ 1

ДВОСОБЕН МОДЕЛ 2

ДВОСОБЕН МОДЕЛ 3

ДВОСОБЕН МОДЕЛ 4

ТРОСОБЕН МОДЕЛ 1

ТРОСОБЕН МОДЕЛ 2

ТРОСОБЕН МОДЕЛ 3

ТРОСОБЕН МОДЕЛ 4

ЧЕТРОСОБЕН МОДЕЛ 1

ЧЕТРОСОБЕН МОДЕЛ 2

ЧЕТРОСОБЕН МОДЕЛ 3

КОНСТРУКЦИЈА, МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Конструктивниот систем е составен од армирано бетонски столбови и греди со различни распони (6.50 м), поставени така што најдобро се обезбедува поволно решение за паркирањето а пред се флексибилно решавање на станбените единици.

Темелењето ке биде со армирано бетонска плоча со дебелина од 120см. Кровната конструкција е решена како дрвен кров со поставување на дрвени рогови на распон од 70 (90 см) и челичен лим како завршен слој.

Термоизолациониот слој се поставува во долната зона на армирано бетонската плоча.

Подови

За изведбата на подовите и изборот на материјалите треба да се има во предвид следново:

 • подконструкцијата на подовите треба да е во согласност со прописите

за овој вид објекти;

 • материјалите за обработка на подовите треба да бидат тврди, отпорни на абење, нелизгави и лесни за одржување;
 • за станбените единици материјалите за подот треба да бидат лесни за оддржување, топли и нијансирани со светли тонови;
 • материјалите за завршна обработка во просториите каде се употребува вода (санитарни простории, кујна, пералница, котларница) треба да бидат нелизгави, коси, со пад кон подните сифони, спротивно од пристапот кон нив, завршно со гранитни противклизни плочки.
 • Да се предвиди соодветна термичка и звучна изолација на подовите. Во однос на подната обработка, во целиот објект се предвидува поправка на веќе постоечките подови и тоа:

Ѕидови и плафони

Фасадните ѕидови се предвидени да бидат од керамички блокови со дебелина од 20 см и соодветна термоизолација од 10 см, со што се запазува високо ниво на енергетска ефикасност на објектот.

Ѕидовите меѓу станбените единици и станбените единици и ходниците ќе бидат сендвич ѕидови со пожарна отпорност од 2 часа и вкупна д=26см.

Внатрешните преградни ѕидови треба да бидат изработени од керамички блокови со вкупна д=10 см, со соодветна звучна и топлинска изолација

кај станбените едници, а кај санитарните јазли со д=12см и соодветна завршна обработка од керамички плочки.

Во санитариите и во просториите каде се предвидени санитарни уреди, ѕидовите со височина од 240 см (бањи) и 150 см (кујни), треба да бидат обложени со керамички плочки, или друг вид градежен материјал кој е водонепропусен, постојан и лесен за одржување со течни средства за дезинфекција.

Површините на плафоните треба да се мазни и светли со минимална рефлексија.

Ѕид тип 1: – НАДВОРЕШЕН ФАСАДЕН ЅИД

 1. Термичка фасада со 10 см експандиран стиропор
 2. Керамички блок со димензии 20/20/25 см
 3. Малтерисување – гипсан глет малтер 1.5 см
 4. Боено

Ѕид тип 2: – ПРЕГРАДЕН СЕНДВИЧ ЅИД

 1. Керамички Блок 10 см
 2. Термоизолација 5 см
 3. Блок тула 9 см

– од внатрешна и надворешна страна малтерисани со гипсан глет или

цементен малтер со д=1.5 см.

Ѕид тип 3: – ВНАТРЕШЕН ПРЕГРАДЕН ЅИД

 1. Керамички Блок 9 см

– од внатрешна и надворешна страна малтерисани со гипсан глет или

цементен малтер со д=1.5 см.

Ѕид тип 4: – ПОДРУМСКИ БЕТОНСКИ ЅИД

 1.А.Б Ѕид 25 см

Дресован и боен

Прозори

Прозорците ќе бидат изработени од ПВЦ со термоизолирани профили и

термоизолационо стакло(4+16+4) со мин. коеф. на топлинска спроводливост од 1.3 w/m2. Можност за отворање и по хоризонтала и по вертикала.

Во просториите каде има ниски парапети, прозорците треба дополнително да бидат обезбедени од удари. Во сите простории за деца и во просториите во кои подолго се задржуваат вработените треба да се обезбеди затемнување на

прозорците од надвор.

Врати

Надворешните влезни врати треба да бидат обезбедени од надворешни

влијанија со стреи, натстрешници, тремови и сл. Влезните врати и вратите во ветробраните треба да функционираат со автоматско затворање. Влезните врати во станбените едници треба да имаат најмалку 90 см светол отвор, вратите од заедничките простории треба да имаат најмалку 100 см светол отвор. Вратите во станбените единици наменети за лица со посебни потреби да имаат светла широчина најмалку 110 см.

Фасада

Новопроектираниот објект е конципиран како објект со елементи од модерната архитектура во склад со новите актуелни трендови. Зидните површини се обработени со класична термофасада, со можност за внесување на облоги од дрво или керамика на соодветна потконструкција.