ЛОКАЦИЈА, ЗАЕДНИЦА, КВАЛИТЕТНО ЖИВЕЕЊЕ!

СТАНБЕНА ЗГРАДА АЕРОДРОМ

Станбената зграда се наоѓа на Бул.Јане Сандански, бб, Општина Аеродром.

Висината на објектот е П+8+Пк со две подрумски нивоа во кои е решено паркирањето.

На приземјето се проектирани деловни и магацински простории.

Станбената зграда располага со 248 станбеи единици решени во 4 влеза. Сите катови се со намена домување, со следната структура на станови: гарсоњери, двособни, трособни и четворособни станови.

Влез 1 располага со 9 станбени единици на кат, од гарсоњери се до четворособни станови. Влез 2 располага со 6 станбени единици на кат, и тоa: гарсоњери, двособни и трособни станови. Влез 3 располага со 6 станбени единици на кат, и тоa: гарсоњери, двособни и трособни станови. Влез 4 располага со 7 станбени единици на кат, од гарсоњери се до четворособни станови.

Архитектурата на станбената зграда е проектирано на тој начин за да има модерен изглед и примена на современи материјали и технологии, како во екстериерот така и во ентериерот.

УРБАНИСТИЧКА ПОСТАВЕНОСТ

Станбената зграда се наоѓа на Бул.Јане Сандански, бб, Општина Аеродром. Влезовите во станбената зграда се ориентирани на северо-источна страна, кои се пристапни од сервисна улица. Од јужна страна на самиот објект се наоѓа Бул.Јане Сандански, додека од источна страна се наоѓа бул. АСНОМ.

Самата местоположба на зградава ви дава директна поврзаност со следниве објекти: болница Мајчин Дом, трговски центри: 3 Бисери и Капитол Мол, образовни институции, градинка, основно училиште, спортски центар Јане Сандански итн.

Оддалеченост од:

 • Центар на град Скопје – 4,3 км / 12 минути со автомобил
 • Транспортен центар – 1,6 км / 4 минути со автомобил
 • Capitoll Mall- 900 м / 3 минути со автомобил
 • Клинички центар – 5,0 км / 15 минути со автомобил
 • Спортски центар Јане Сандански- 700 м / 2 мин со автомобил
 • Водно – 19,6 км / / 50 минути со автомобил
 • Карпош – 6,8 км / 20 минути со автомобил

ПРОЕКТАНТСКО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Станбената зграда има намена домување во станбени згради. Висината на објектот е П+8+Пк и две подрумски нивоа во кои е решено паркирањето. Влезовите во станбениот дел се од сервисната улица, односно од северо-источна страна. Во секој од влезовите се сместени по два лифтови и скалишно јадро. Објектот располага со 248 станбени единици решени во 4 влеза. Со оглед на големата должина на објектот истиот е решен со дилатација и тоа по два влеза во секоја ламела. Двата влеза од секоја дилатација се поврзуваат на ниво на кров

ТИПОЛОГИЈА

СОДРЖИНА

Станбената зграда Аеродром содржи станбени единици од 27 до 125 м2. По својата структура становите се со различна големина: гарсоњери, двособни, трособни и четворособни.

Структурата на станови е следна:

ВЛЕЗ А

Карактеристичен кат – 9 стана на кат

Поткровје – 7 станови

Вкупно—–79 станови

ВЛЕЗ Б

Карактеристичен кат – 6 стана

 Поткровје – 5 станови

Вкупно——53 станови

ВЛЕЗ В

Карактеристичен кат – 6 стана

Поткровје – 5 станови

Вкупно——53 станови

ВЛЕЗ Г

Карактеристичен кат – 7 стана

Поткровје – 7 станови

Вкупно——63 станови

ВКУПНО СТАНОВИ ВО СТАНБЕНАТА ЗГРАДА: 248 СТАНОВИ

 

Партерно уредување

Секој од деловните и магацинските простории имаат засебни влезови, 4 влезови за станбените единици, надземни паркинг места, рампа за влез и излез во подземните нивоа, како и зелени површини.

Приземје

 Приземјето на станбената зграда се состои од:

 • Деловни простории
 • Магацинскии простории
 • Влезови во станбените единици со скалишни пристапи и рампи за лица со посебни потреби
 • Внатрешни скалишни вертикални комуникации и холови и
 • 8 современи лифтови.

 Подрум -1

 • Хоризонтални комунукации со пристапни рампи
 • 55 паркинг места
 • 15 остави
 • Хидростаница
 • Топлотна подстаница
 • Скалишни вертикални комуникации со лифтови

 Подрум -2

 • Хоризонтални комунукации со пристапни рампи
 • 70 паркинг места
 • Техничка просторија
 • 8 Остави
 • Скалишни вертикални комуникации со лифтови.

ТИПОВИ НА СТАНОВИ

Станбената зграда Аеродром, ви нуди станови со различна големина, тип и ориентација. Становите се проектирани на тој начин за да ги задоволаат потребите на нашите купувачи, кои имаат различни барања и финансиски можности.

ГАРСОЊЕРА МОДЕЛ 1

ГАРСОЊЕРА МОДЕЛ 2

ДВОСОБЕН МОДЕЛ 1

ДВОСОБЕН МОДЕЛ 2

ДВОСОБЕН МОДЕЛ 3

ДВОСОБЕН МОДЕЛ 4

ТРОСОБЕН МОДЕЛ 1

ТРОСОБЕН МОДЕЛ 2

ТРОСОБЕН МОДЕЛ 3

ТРОСОБЕН МОДЕЛ 4

ЧЕТРОСОБЕН МОДЕЛ 1

ЧЕТРОСОБЕН МОДЕЛ 2

ЧЕТРОСОБЕН МОДЕЛ 3

КОНСТРУКЦИЈА, МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Конструктивниот систем е составен од армирано бетонски столбови и греди со различни распони (6.50 м), поставени така што најдобро се обезбедува поволно решение за паркирањето а пред се флексибилно решавање на станбените единици.

Темелењето ке биде со армирано бетонска плоча со дебелина од 120см. Кровната конструкција е решена како дрвен кров со поставување на дрвени рогови на распон од 70 (90 см) и челичен лим како завршен слој.

Термоизолациониот слој се поставува во долната зона на армирано бетонската плоча.

Подови

За изведбата на подовите и изборот на материјалите треба да се има во предвид следново:

 • подконструкцијата на подовите треба да е во согласност со прописите

за овој вид објекти;

 • материјалите за обработка на подовите треба да бидат тврди, отпорни на абење, нелизгави и лесни за одржување;
 • за станбените единици материјалите за подот треба да бидат лесни за оддржување, топли и нијансирани со светли тонови;
 • материјалите за завршна обработка во просториите каде се употребува вода (санитарни простории, кујна, пералница, котларница) треба да бидат нелизгави, коси, со пад кон подните сифони, спротивно од пристапот кон нив, завршно со гранитни противклизни плочки.
 • Да се предвиди соодветна термичка и звучна изолација на подовите. Во однос на подната обработка, во целиот објект се предвидува поправка на веќе постоечките подови и тоа:

Ѕидови и плафони

Фасадните ѕидови се предвидени да бидат од керамички блокови со дебелина од 20 см и соодветна термоизолација од 10 см, со што се запазува високо ниво на енергетска ефикасност на објектот.

Ѕидовите меѓу станбените единици и станбените единици и ходниците ќе бидат сендвич ѕидови со пожарна отпорност од 2 часа и вкупна д=26см.

Внатрешните преградни ѕидови треба да бидат изработени од керамички блокови со вкупна д=10 см, со соодветна звучна и топлинска изолација

кај станбените едници, а кај санитарните јазли со д=12см и соодветна завршна обработка од керамички плочки.

Во санитариите и во просториите каде се предвидени санитарни уреди, ѕидовите со височина од 240 см (бањи) и 150 см (кујни), треба да бидат обложени со керамички плочки, или друг вид градежен материјал кој е водонепропусен, постојан и лесен за одржување со течни средства за дезинфекција.

Површините на плафоните треба да се мазни и светли со минимална рефлексија.

Ѕид тип 1: – НАДВОРЕШЕН ФАСАДЕН ЅИД

 1. Термичка фасада со 10 см експандиран стиропор
 2. Керамички блок со димензии 20/20/25 см
 3. Малтерисување – гипсан глет малтер 1.5 см
 4. Боено

Ѕид тип 2: – ПРЕГРАДЕН СЕНДВИЧ ЅИД

 1. Керамички Блок 10 см
 2. Термоизолација 5 см
 3. Блок тула 9 см

– од внатрешна и надворешна страна малтерисани со гипсан глет или

цементен малтер со д=1.5 см.

Ѕид тип 3: – ВНАТРЕШЕН ПРЕГРАДЕН ЅИД

 1. Керамички Блок 9 см

– од внатрешна и надворешна страна малтерисани со гипсан глет или

цементен малтер со д=1.5 см.

Ѕид тип 4: – ПОДРУМСКИ БЕТОНСКИ ЅИД

 1.А.Б Ѕид 25 см

Дресован и боен

Прозори

Прозорците ќе бидат изработени од ПВЦ со термоизолирани профили и

термоизолационо стакло(4+16+4) со мин. коеф. на топлинска спроводливост од 1.3 w/m2. Можност за отворање и по хоризонтала и по вертикала.

Во просториите каде има ниски парапети, прозорците треба дополнително да бидат обезбедени од удари. Во сите простории за деца и во просториите во кои подолго се задржуваат вработените треба да се обезбеди затемнување на

прозорците од надвор.

Врати

Надворешните влезни врати треба да бидат обезбедени од надворешни

влијанија со стреи, натстрешници, тремови и сл. Влезните врати и вратите во ветробраните треба да функционираат со автоматско затворање. Влезните врати во станбените едници треба да имаат најмалку 90 см светол отвор, вратите од заедничките простории треба да имаат најмалку 100 см светол отвор. Вратите во станбените единици наменети за лица со посебни потреби да имаат светла широчина најмалку 110 см.

Фасада

Новопроектираниот објект е конципиран како објект со елементи од модерната архитектура во склад со новите актуелни трендови. Зидните површини се обработени со класична термофасада, со можност за внесување на облоги од дрво или керамика на соодветна потконструкција.

СЕМЕЕН ДОМ! НЕ САМО СТАН!

ОБЈЕКТ НА УЛ. ПРАШКА

Станбената зграда се наоѓа на ул.”Прашка” бб, Општина Карпош Скопје.

Површината на локацијата (градежната парцела) изнесува 2492 м2, додека површината за градење изнесува 1046 м2.

Висината на објектот е П+8+Пк и галерија на поткровје, како и подрумско ниво во кое е решено паркирањето. Влезовите во станбената зграда се наоѓаат од ул.”Прашка”.

На приземјето се проектирани деловни и магацински простории. Влезовите за деловните простории се исто од улица Прашка, додека од сервисната улица се сместени магацинските простории.

 На катовите од 1 до 8 се проектирани станови со различна структура и тоа од: гарсоњери, двособни, трособни и четворособни станови. На поткровје и галерија на поткровје се проектирани 8 дуплекс станови засебно за влез 1 и влез 2.

Пристапот од подрумскиот дел е преку сервисната улица, каде што се сместени паркинг местата.

Архитектурата е конципиран како објект со елементи од модерната архитектура во склад со новите актуелни трендови.

УРБАНИСТИЧКА ПОСТАВЕНОСТ

Станбената зграда се наоѓа во Општина Карпош, на ул. “Прашка бб. Станбената зграда преку оваа улица се поврзуваа со ул. “Лондонска” и булеварот “8 Септември”, со што самиот булевар директно се поврзуваа со централното градско подрачје. Во потесното опкружување на станбената зграда, во непосредна близина се наоѓаат: шопинг центар Skopje City Mall, Веро Супермаркет Тафталиџе, образовни институции, основни училишта, средни училишта, здраствени установи, високо обравозовни институции итн.

Самата местоположба на станбената зграда ви дава директна поврзаност со сето она што е потребно за одвивање на вашиот современ живот.

Оддалеченост од:

 • Skopje City Mall- 1,4 км / 4 минути со автомобил
 • Болница Филип Втори – 1,6 км / 4 минути со автомобил
 • Клинички центар – 3,5 км / 9 минути со автомобил
 • Центар на град Скопје – 2,3 км / 5 минути со автомобил
 • Транспортен центар – 4,5 км / 11 минути со автомобил
 • С.Ц. “Борис Tрајковски” – 2,4 км / 6минути со автомобил
 • Градски парк – 2,7 км  / 6 минути со автомобил
 • Водно – 16,4 км / / 1 час и 4 минута со автомобил
 • Аеродром Скопје – 7,0 км / 16 минути со автомобил
 • Попова Шапка – 60,6 км / 1 час и 9 минута со автомобил
 • Маврово – 93,4 км / 1 час и 25 минута со автомобил

ПРОЕКТАНТСКО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Станбената зграда претставува станбено-деловен објект. Објектот располага со 144 станбени единици решени во 2 влеза со по 72 стана. Двата влеза се поврзуваат на ниво на кров. Сите катови се со намена домување, освен приземјето кое е со намена деловен, и тоа:

 • Влез 1- Приземје- 4 деловни простории и магацин

Карактеристичен кат- 8 станови

Поткровје и галерија на поткровје- 8 дуплекс станови

 • Влез 2– Приземје- 4 деловни простории и магацин

Карактеристичен кат- 8 станови

Поткровје и галерија на поткровје- 8 дуплекс станови

Во влез 1 се проектирани по 8 станови на кат, односно од 1 до 8 кат, содржината на станови е следна од: гарсоњери се до четворособни станови, додека на поткровје се предвидени дуплекс станови.

 Во влез 2 се проектирани по 8 станови на кат, односно од 1 до 8 кат, содржината на станови е следна од: гарсоњери се до четворособни станови, додека на поткровје се проектирани дуплекс станови.

Според ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИН И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА НЕПРЕЧЕН ПРИСТАП, ДВИЖЕЊЕ, ПРЕСТОЈ И РАБОТА НА ЛИЦА СО ИНВАЛИДНОСТ (Сл.Весник на Р.М. бр. 17/15), проектирани се 4 (од потребни 4) стана за лица со посебни потреби и тоа:

 • Влез 1, кат 1, стан бр.1
 • Влез 1, кат 1, стан бр.2
 • Влез 2, кат 1, стан бр.1
 • Влез 2, кат 1 , стан бр.2

ТИПОЛОГИЈА

СОДРЖИНА

Поради различната површина и диспозиција на становите, предвидени се следните типови на станови:

 • Гарсоњери
 • Двособни станови
 • Трособни станови
 • Четворособни станови, како и:
 • Двособни станови дуплекс
 • Трособни станови дуплекс
 • Четворособни станови дуплекс
 • Петособни станови дуплекс

Во влез 1 се застапени сите типови на станови од 1 до 8 кат, од гарсоњери па се до четворособни станови. На поткровје се застапени следните станови:

 1. Трособен дуплекс тип А,
 2. Петособен дуплекс тип Б,
 3. Двособен дуплекс тип Б,
 4. Петособен дуплекс тип А,
 5. Четворособен дуплекс тип А,
 6. Четворособен дуплекс тип Б
 7. Двособен дуплекс тип А и
 8. Трособен дуплекс тип Б.

Во влез 2 се застапени сите типови на станови од 1 до 8 кат, од гарсоњери па се до четворособни станови. На поткровје се застапени следните станови:

 1. Трособен дуплекс тип А
 2. Петособен дуплекс тип Б
 3. Двособен дуплекс тип Б
 4. Петособен дуплекс тип А
 5. Четворособен дуплекс тип А
 6. Четворособен дуплекс тип Б
 7. Двособен дуплекс тип А и
 8. Трособен дуплекс тип Б.

Останатите единици кои се вклучени на станбено-деловната зграда се:

Партерно уредување

Секој од деловните и магацинските простории имаат засебни влезови, 2 влезови за станбените единици, надземни паркинг места, рампа за влез и излез во подземните нивоа, како и зелени површини.

Приземје

 Приземјето на станбената зграда е збогатено со:

 • Деловни простории
 • Магацинскии простории
 • Влезови во станбените единици со скалишни пристапи и рампи за лица со посебни потреби
 • Внатрешни скалишни вертикални комуникации и холови и
 • 4 современи лифтови.

Подрум -1

 •  Хоризонтални комуникации со пристапни рампи
 • Паркинг места
 • Остави
 • Технички простории
 • Скалишни вертикални комуникации со лифтови за влез 1 и влез 2.

ТИПОВИ НА СТАНОВИ

Становите по структура се со различна големина, и тоа од: гарсоњери, двособни, трособни, четворособни, како и атрактивни дуплекс станови. Становите се проектирани на тој начин за да ги задоволаат потребите на нашите клиенти, кои имаат различни барања и различни финансиски можности.

ГАРСОЊЕРА ТИП А

ДВОСОБЕН ТИП А

ДВОСОБЕН ТИП Б

ДВОСОБЕН ТИП В

ТРОСОБЕН ТИП А

ТРОСОБЕН ТИП Б

ТРОСОБЕН ТИП В

ЧЕТРОСОБЕН ТИП А

ДВОСОБЕН ДУПЛЕКС ТИП А

ТРОСОБЕН ДУПЛЕКС ТИП А

ТРОСОБЕН ДУПЛЕКС ТИП Б

ТРОСОБЕН ДУПЛЕКС ТИП В

ЧЕТРОСОБЕН ДУПЛЕКС ТИП А

ЧЕТРОСОБЕН ДУПЛЕКС ТИП Б

ПЕТОСОБЕН ДУПЛЕКС ТИП А

ПЕТОСОБЕН ДУПЛЕКС ТИП Б

КОНСТРУКЦИЈА, МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Конструктивниот систем е составен од армирано бетонски столбови и греди со различни распони, поставени така што најдобро се обезбедува поволно решение за паркирањето а пред се флексибилно решавање на станбените единици.

Темелењето ќе биде со армирано бетонска плоча со дебелина од 100 см.

Сите градежни материјали и вградени инсталации треба да ги задоволуваат важечките технички услови и стандарди во однос на конструкцијата, противпожарната безбедност, топлотната и звучната изолација, заштита од влага и енергетска ефикасност. Материјалите со своите физички перформанси, структура и боја, влијаат на комфорот и пријатното чувство во просторот. Еколошката и хигиенската беспрекорност на вградените материјали треба да се во согласност со прописите за градежни производи, за намената за која се предвидени.

Подови

 За изведбата на подовите и изборот на материјалите треба да се има во предвид следново:

 • подконструкцијата на подовите треба да е во согласност со прописите за овој вид објекти;
 • материјалите за обработка на подовите треба да бидат тврди, нелизгави и лесни за одржување;
 • за станбените единици материјалите за подот треба да бидат лесни за оддржување, топли и нијансирани со светли тонови;
 • материјалите за завршна обработка во просториите каде се употребува вода (санитарни простории, кујна, пералница, котларница) треба да бидат нелизгави, коси, со пад кон подните сифони, спротивно од пристапот кон нив, завршно со гранитни противклизни плочки;
 • да се предвиди соодветна термичка и звучна изолација на подовите.

Sидови и плафони

Фасадани sидови-Фасадните ѕидови се предвидени да бидат од сипорекс блокови со дебелина од 20 см и соодветна термоизолација од 5 см.

Ѕидовите меѓу станбените единици и станбените единици и ходниците ќе бидат сендвич ѕидови со пожарна отпорност од 2 часа и вкупна д= 26 см.

Внатрешните преградни ѕидови треба да бидат изработени од сипорекс блокови со вкупна д= 10 см, со соодветна звучна и топлинска изолација кај станбените едници, а кај санитарните јазли со д= 12 см и соодветна завршна обработка од керамички плочки.

Во санитариите и во просториите каде се предвидени санитарни уреди, ѕидовите со височина од 240 см (бањи) и 150см (кујни), треба да бидат обложени со керамички плочки, или друг вид градежен материјал кој е водонепропусен, постојан и лесен за одржување со течни средства за дезинфекција. Површините на плафоните треба да се мазни и светли со минимална рефлексија.

Ѕид тип 1: Надворешен фасаден sид

 1. Термичка фасада со 10 см експандиран стиропор
 2. Сипорекс блок со димензии 20/20/25см
 3. Малтерисување – гипсан глет малтер 1.5 см
 4. Боено

Ѕид тип 2: Преграден сендвичен sид

 1. Сипорекс Блок 10 см
 2. Термоизолација 5 см
 3. Блок тула 9 см – од внатрешна и надворешна страна малтерисани со гипсан глет или цементен малтер со д= 1.5 см.

Ѕид тип 3: Внатрешен преграден sид

 1.  Сипорекс Блок 9 см – од внатрешна и надворешна страна малтерисани со гипсан глет или цементен малтер со д= 1.5 см.

Ѕид тип 4: Подрумски бетонски sид

 1. А.Б Ѕид 20 см и
 2. Дресован и боен

Прозори

Прозорците ќе бидат изработени од ПВЦ со термоизолирани профили и термоизолационо стакло (4+16+4) со мин. коеф. на топлинска спроводливост од 1.3 w/m2. Можност за отворање и по хоризонтала и по вертикала. Во просториите каде има ниски парапети, прозорците треба дополнително да бидат обезбедени од удари.

Врати

Надворешните влезни врати треба да бидат обезбедени од надворешни влијанија со стреи, натстрешници, тремови и сл. Влезните врати и вратите во ветробраните треба да функционираат со автоматско затворање. Влезните врати во станбените единици треба да имаат најмалку 90 см светол отвор, вратите од заедничките простории треба да имаат најмалку 100 см светол отвор. Вратите во станбените единици наменети за лица со посебни потреби да имаат светла широчина најмалку 110 см.

Фасада

Објектот е конципиран со елементи од модерната архитектура во склад со новите актуелни трендови. Sидните површини се обработени со класична термофасада, со можност за внесување на облоги од дрво или керамика на соодветна потконструкција.

КВАЛИТЕТ, СИГУРНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛНОСТ

ЗСФ КОМ во своето долгогодишно работно искуство, успешно има инвестирано во изведба на станбени објекти и континуирано се стреми кон подобрување и унапредување на стандардите во нашиот пазар.

СИГУРНОСТ

Клиентите инвестираат во недвижен имот од ЗСФ КОМ, бидејќи ние им даваме сигурност за брзината на градбата, исполнувањето на роковите и гаранции за вградените материјали.

КВАЛИТЕТ

Нашата компанија инвестира во квалитетни градежни материјали и опрема од светски брендови со цел да се постигне врвен квалитет при градењето.

НОВА СОВРЕМЕНА СТАНБЕНА ЗГРАДА

МАЏИР МААЛО

Новата современа станбена зграда Маџир Маало се наоѓа во градска четврт Маџир Маало бб, Општина Центар Скопје.

 Максималната висина на објектот е П+7+Пк и висина на венец од 29 м. Објектот е решен со 2 влеза. Влез 1 и влез 2 од станбената зграда се наоѓаат  од источната страна.

 На приземјето се проектирани деловни и магацински простории.

 На катовите се проектирани станови со различна структура. Во однос на типологијата на станови, објектот располага со: гарсоњери, двособни, трособни и четворособни станови.

 Паркирањето е решено  на две нивоа на подруми, каде што се обезбедува потребниот број на возила за станбениот и деловниот простор. Дел од паркирањето е решено со паркинг системи.

Архитектурата е конципирана како современ објект со едноставна форма решен со апликации од дрво на контактна термо фасада.

УРБАНИСТИЧКА ПОСТАВЕНОСТ

Станбената зграда Маџир Маало се наоѓа во Општина Центар, на ул.Маџир Маало бб, Скопје.

Од источна страна станбената зграда се поврзува со ул.Беласица, додека од северна страна се поврзува со Булевардот Кузман Јосифовски Питу. Во потесното опкружување на зградава се наоѓаат железничка и автобуска станица, жена парк, образовни институции, високо образовни институции, здравствени објекти, шопинг центар Веро, центар на градот итн.

Станбената зграда Маџир Маало ви нуди нов семеен дом, со доверба, сигурност и квалитет во секој м2.

Оддалеченост од:

 • Центар на град Скопје – 2,4 км / 9 минутисо автомобил
 • Градски парк – 3,3 км  / 9 минутисо автомобил
 • Болница Филип Втори 5 км / 12 минутисо автомобил
 • С.Ц. “Борис Tрајковски”– 4,9км / 12минутисо автомобил
 • Клинички центар – 3,8 км / 14 минутисо автомобил
 • Аеродром Скопје – 22,2 км / 21 минутисо автомобил
 • Водно – 14,3 км / 59 минутисо автомобил
 • Попова Шапка – 65,5 км / 1 час и 21 минутисо автомобил
 • Маврово –98,3  км / 1 час и 40  минутисо автомобил

ПРОЕКТАНТСКО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Станбената зграда Маџир Маало претставува станбено-деловон објект. Објектот има два влеза. Влезовите во станбениот дел се од источната страна на локацијата.

Во секој од влезовите се сместени по два лифта и скалишен простор кои се одвоени со предпростор тампон и се вентилирани преку кровот.

Од влезниот тампон е проектиран ходник со станови и тоа: Во влез 1 се проектирани по 6 стана на кат, односно од кат 1 до 6, додека на кат 7 се проектирани по 5 стана на кат.

Во влез 2 се проектирани по 5 стана на кат, односно на кат 1,3,5 и 7, додека на кат 2,4 и 6 по 6 стана на кат. Вкупниот број на станови од влез 1 и влез 2 изнесува 88 станови.

ТИПОЛОГИЈА

СОДРЖИНА

Станбената зграда Маџир Маало содржи станбени единици од 30 до 152 м2. Поради различната површина и диспозиција на становите, предвидени се следните типови на станови:

 

Гарсоњери

Двособни станови

Трособни станови и 

Четворособни станови.

 

Во влез 1, од 1 до 7 кат се застапени следните типови на станови: двособни, трособни и четворособни станови, додека на поткровје се застапени трособни и четворособни станови.

Во влез 2, на кат 1, 3 и 5 се застапени следните типови на станови: двособни, трособни и четворособни станови, додека на кат 2, 4 и 6 се застапени сите типови на станови од: гарсоњери, двособни,  трособни и четворособни станови. На кат 7 се застапени 5 стана, од кои: двособни, трособен и четворособни станови. На поткровје се застапени 4 станови, од кои : двособен, трособен и четворособен стан.

Партерно уредување

Влезови во деловни и магацински простории, влезови во станбените единици, надземни паркинг места, рампа за влез во подземните паркинг нивоа и зелени површини.

Приземје

На приземјето се проектирани локали- деловни простории и магацински простории. Деловниот простор е поделен на повеќе локали со различни површини и магацинскии простории со различни површини. Секои од деловните и магацинските простории имаат свои пристапи. Влез  во станбените единици со скалишни пристапи и рампи за лица со посебни потреби, внатрешни скалишни вертикални комуникации и холови, како и 4 современи лифтови.

Подрум -1

 • Хоризонтални комунукации со пристапни рампи
 • 36 паркинг места
 • Остава 1 и 2
 • Хидростаница
 • Топлотна подстаница
 • Скалишни вертикални комуникации со лифтови

Подрум -2

 • Хоризонтални комунукации со пристапни рампи
 • 51 паркинг места
 • Техничка просторија
 • Остава
 • Скалишни вертикални комуникации со лифтови.

ТИПОВИ НА СТАНОВИ

Со понудата на различни типови на станови се постигнува максимална прилагодливост на зградава кон секоја желба и потреба на клиенти. Со таа цел, станбената зграда ви нуди станови од 30 (гарсоњери) до 152 м2 (четворособни станови).

ГАРСОЊЕРА МОДЕЛ 1

ГАРСОЊЕРА МОДЕЛ 2

ДВОСОБЕН МОДЕЛ 1

ДВОСОБЕН МОДЕЛ 2

ДВОСОБЕН МОДЕЛ 3

ДВОСОБЕН МОДЕЛ 4

ДВОСОБЕН МОДЕЛ 5

ДВОСОБЕН МОДЕЛ 6

ДВОСОБЕН МОДЕЛ 7

ТРОСОБЕН МОДЕЛ 1

ТРОСОБЕН МОДЕЛ 3

ТРОСОБЕН МОДЕЛ 5

ТРОСОБЕН МОДЕЛ 2

ТРОСОБЕН МОДЕЛ 4

ТРОСОБЕН МОДЕЛ 6

ЧЕТВОРОСОБЕН МОДЕЛ 1

ЧЕТВОРОСОБЕН МОДЕЛ 1.2

ЧЕТВОРОСОБЕН МОДЕЛ 3

ЧЕТВОРОСОБЕН МОДЕЛ 1.1

ЧЕТВОРОСОБЕН МОДЕЛ 2

КОНСТРУКЦИЈА, МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Конструктивниот систем претставува армирано бетонски греди и столбови со армирано бетонски плочи од 15 цм. Распоните диктираат од потребите за паркирање на подрумските простории како и од функционалното решение на становите. Завршната плоча е решена како равна кровна градина со  пратечки содржини- остави. На делот на скалишните јадра и лифтови постои надвишување заради поврзување на сите ламели со против пожарен ходник кој е вентилиран со жалузини. Темелењето ќе биде со армирано бетонска плоча со дебелина 120 cм.

Градежните материјали кои се вградуваат се со проверен квалитет и карактеристики што овозможуваат станбената зграда да се вбројува во ниско енергетски објекти. Станбената зграда е конципирана како современа со едноставна форма решено со апликации од дрво на контактна термо фасада. Надворешните и внатрешните sидови се од керамички блокови 10/12/20/25/25 cм во зависност од проектот.

Посветеноста на компанијата ЗСФ КОМ како инвеститор се огледува во применета квалитетна градба во склад со Европските стандарди, како и комфорот и функционалноста на кој нашата фирма обрна посебно внимание.

За тоа најдобро сведочи дизајнот на бањите и гостинските тоалети, како и кујни опремени со квалитетни подни и sидни плочки со различни бои, дизајн и димензии. Санитарната галантерија е современа и ќе биде вградена во сите бањи и гостински тоалети, додека бањите добиваат уникатен изглед со поставувањете на стаклените паравани во делот за туширање.

Подовите во нашата станбена зграда ќе бидат изработени од природен дрвен под- паркет со дебелина од 2,4 cм и е фабрички завршно обработен. За внатрешниот изглед на становите избравме дрвени собни врати, кои даваат уникатен и комфорен изглед на станот, без разлика дали сте лубител на модерен или класичен стил.

Фасадната столарија е изработена од петкоморни ПВЦ термоизолирани профили, завршно обработени со филм со боја по избор на проектантот,  застаклена со ниско емисионо двослојно термопан стакло 4+16+4  мм, комплет со оков, и отварање според шемата за столарија.

Лифтовите кои ќе бидат вградени Ви нудат брзина и целосна сигурност со беспрекорен внатрешен дизајн за пријатно и брзо пристигнување до Вашите домови.