PROJEKTE TË PËRFUNDUARA

Komuna e Aerodromit

ASPEKTET URBANISTIKE TË NDËRTESËS

Ndërtesa e banimit dhe afarizmit e vendosur në rr.” 23 Tetor” pn, ndodhet pranë Shkollës Fillore Braka Miladinovci në Komunën e Aerodromit-Shkup, dhe shtrihet në një parcelë ndërtimi prej 1269 m2. Sipërfaqja e saj e ndërtimit është 522 m2.

Lartësia e bllokut të banimit është P + 8 + nk, me dy nivele nëntokësore në të cilat zgjidhet parkimi. Një hapësirë ​​për biznes dhe depo është projektuar në katin e parë. Hyrja për hapësirën e biznesit është nga rr. “23 Tetor”, ndërsa hyrja në hapësirën e magazinës është nga rruga e shërbimit e sapo projektuar. Hyrja në bodrum bëhet përmes rrugës kryesore.

Nëpër rrugën kryesore, ndërtesa është e lidhur me stacionin kryesor hekurudhor, si dhe me Fondin e Sigurimeve Pensionale dhe Aftësisë së Kufizuar.

Vetë vendëndodhja e ndërtesës së apartamenteve ju jep një lidhje të drejtpërdrejtë me gjithçka që nevojitet për mbarëvajtjen e jetës suaj moderne.

ARSYETIMI I DIZAJNIT

Ndërtesa e banimit është një ndërtesë banimi-biznesi. Ndërtesa ka 81 njësi banimi të vendosura në një hyrje. Të gjitha katet janë të destinuara për strehim, përveç katit përdhes i cili është i destinuar për hapësira për zyre.

Sipas Rregullores për mënyrën dhe sigurimin e qasjes së papenguar, lëvizjes, qëndrimit dhe punës së personave me aftësi të (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë), janë të projektuara 4 banesa ( të nevojshme) për personat me aftësi të kufizuara.

TIPOLOGJIJA

Apartamentet në ndërtesën janë me madhësi të ndryshme në struktut, nga dy dhoma dhe tre dhoma. Apartamentet janë të dizajnuara në mënyrë të tillë për të përmbushur nevojat e klientëve tanë, të cilët kanë kërkesa të ndryshme dhe mundësi të ndryshme financiar

Dy dhomëshe model 1

Dy dhomëshe model 2

Dy dhomëshe model 3

Dy dhomëshe model 4

Dy dhomëshe model 5

Dy dhomëshe model 6

Dy dhomëshe model 7

Tre dhomëshe model 1

Tre dhomëshe model 2

KONTRUKCIONI, MATERIALIZIMI DHE EFIKASITETI I ENERGJIS

Sistemi i ndërtimit është i përbërë nga shtyllat beton arme dhe trarët me shtrirje të ndryshme, të vendosura në mënyrë që të sigurohet zgjidhja më e mirë për parkim, dhe mbi të gjitha një zgjidhje fleksibile e njësive të banimit.

Të gjitha materialet e ndërtimit dhe instalimet e ndërtuara përmbushin kërkesat dhe standardet e zbatueshme teknike për sa i përket ndërtimit, sigurisë nga zjarri, termoizolimit, izolimit të zërit dhe hidroizolimit, si dhe efikasitetit të energjisë. Materialet e integruara, nga vetitë, struktura dhe ngjyra e tyre, ndikojnë në komoditetin dhe ndjenjën e këndshme në hapësirë. Materialet gjithashtu ndikojnë në faktorin mjedisor, dmth ato janë në përputhje me rregulloret për produktet e ndërtimit në varësi të qëllimit për të cilin ato sigurohen.

Dyshemetë
Ndërtimi i dyshemeve dhe zgjedhja e materialeve janë në përputhje me rregulloret për këtë lloj ndërtese. Apartamentet janë të mbuluara me pllaka qeramike dhe graniti në zonën e hyrjes dhe kuzhinat, ndërsa dhoma e ndenjës dhe dhomat e gjumit janë të mbuluara me parket me tre shtresa, me një hije të ngrohtë të lisit. Korridoret dhe dhomat e komunikimit janë planifikuar të mbulohen me pllaka graniti të klasit të parë. Banjat në apartamente, si dhe nënstacionet në bodrum dhe dhoma e higjienës në bodrum, janë planifikuar të mbulohen me pllaka jo-rrëshqitëse, me një rënie drejt sifoneve të dyshemesë.
Izolimi adekuat termik dhe i zërit me polisterol të shtypur fort (150 kg / m2) sigurohet në të gjitha katet si pjesë e mallit të çimentos.

Muret dhe tavanet
Muret e fasadës – Muret e fasadës parashikohen të bëhen nga blloqe siporeks me trashësi 20 cm dhe izolim të duhur termik prej 8 cm (fasada e zbritur).
Muret midis njësive të banimit janë ndërtuar si “mure sanduiç” të dy shtresave të blloqeve siporeks dhe izolimit shtesë të tingullit dhe termik të hapësirës së ajrit dhe tervolit.
Muret midis njësive të banimit dhe korridoreve janë bërë nga blloqe siporeks me trashësi 25 cm ose bllok siporeks prej 15 cm me izolim shtesë nga tervol dhe muret e plasterit ku ka instalime. Rezistenca ndaj zjarrit e mureve ndarës midis apartamenteve dhe korridoreve është 2 orë.
Muret e brendshëm janë bërë nga blloqe siporeks prej 10 cm të veshura me suvatim.
Në banjat, muret janë të mbuluara me pllaka qeramike deri në një lartësi prej 240 cm, ndërsa tavani në banjë sigurohet nga panele alumini lehtësisht të qëndrueshme – “Armstrong”.

Zdrukthtari e fasadës
Dritaret janë bërë nga profile izolimi termik PVC dhe xham izolues termik (6 + 16 + 4) me min. në një përçueshmëri termike prej 1.3 w / m2. Dhe me mundësinë e hapjes në një bosht horizontale dhe vertikale. Dyert rrëshqitëse në ballkone janë të tipit “Volkswagen” dhe ato mund të hapen në një bosht horizontal (imazh).

Dyer
Dera e jashtme e hyrjes është e siguruar nga ndikimet e jashtme dhe është krijuar për të funksionuar me mbyllje automatike dhe kontroll video për kontrollin e hyrjes. Dyert e hyrjes në njësitë e banimit kanë një hapje të ndritshme 90cm, dhe dyert në njësitë e banimit të destinuara për personat me nevoja të veçanta kanë një gjerësi të lehtë prej 100cm.

FASADA
Ndërtesa është konceptuar me elemente të arkitekturës moderne në përputhje me tendencat e reja aktuale. Sipërfaqja e murit përpunohen me fasadë termo klasike, por me thjeshtësinë e saj lejon që parmakët e xhamit të ballkonit që janë simbol i ndërtesës të dalin në pah.

ZSF KOM në përvojën e saj shumëvjeçare të punës, ka investuar me sukses në ndërtimin e ndërtesave të banimit dhe vazhdimisht përpiqet të përmirësojë dhe avancojë standardet e tregut tonë.

SIGURIA
Klientët investojnë në pasuri të paluajtshme nga ZSF KOM, sepse ne u japim atyre siguri për shpejtësinë e ndërtimit, përmbushjen e afateve dhe garancion për materialet e ndërtuara.

CILËSIA
Kompania jonë investon në materiale ndërtimi dhe pajisje cilësore nga markat botërore në mënyrë që të arrijë cilësi të lartë në ndërtimtari.

Komuna e Aerodromit

Ndërtesa e banimit është vendosur në Blvd.Jane Sandanski nr.13, Komuna e Aerodromit.

Lartësia e ndërtesës është  P+8+Pk, dhe me dy nivele në të cilat është zgjedhur dhe vend parkimi.

Ambientet e biznesit dhe magazinës janë të dizajnuara në katin e parë.

Ndërtesa e banimit ka 248 njësi banimi të vendosura në 4 hymje. Të gjitha katet janë të destinuara për strehim, me strukturën e mëposhtme të apartamentve: studio, apartamenet me një dhomë gjumi, dy dhoma gjumi dhe tre dhoma gjumi.

Hyrja 1 ka 9 njësi banimi në dysheme, nga studiot në apartamente me katër dhoma.
Hyrja 2 ka 6 njësi banimi në katin e parë, duke përfshirë studiot, apartamente me dy dhoma dhe tre dhoma.
Hyrja 3 ka 6 njësi banimi në katin e parë, duke përfshirë studiot, apartamente me dy dhoma dhe tre dhoma.
Hyrja 4 ka 7 njësi banimi në dysheme, duke përfshirë studiot dhe apartamente me  katër dhoma.

Arhitektura e ndërtesës së apartamenteve është projektuar në mënyr të tillë që të ket në pamje moderne dhe zbatim të materijaleve dhe teknologjive moderne, si në pjesën e jashtme ashtu dhe në atë të mbrendshme.

Komuna Karposh

Ndërtesa banesore ndodhet në rr.”Prashka” pn, Komuna Karposh, Shkup.

Sipërfaqja e lokacionit (toka ndërtimore) është 2492 m2, ndërsa sipërfaqja e ndërtimit është 1046 m2.

Lartësia e ndërtesës përbëhet nga: P+8+nënkulm dhe galerija e nënkulmit, si dhe niveli nëntokësor- bodrumi në të cilën ndodhen parkingjet.Hyrjet për në ndërtesë ndodhen nga rr.Prashka.

Në përdhesë janë të projektuara hapsira afariste dhe depo. Hyrjet për në hapsirën afariste ndodhen njejtë nga rruga Prashka, ndërsa nga rruga dytësore ndodhen hapsirat për depo.

Në katet 1 deri 8 janë të projektuara banesa me strukturë të ndryshme, edhe atë: garsonjera, banesa dy dhomëshe, banesa tre dhomëshe dhe banesa katër dhomëshe. Në nënkulm dhe galerinë e nënkulmit janë të projektuara nga 8 banesa dupleks në hyrjen 1 dhe 2.

Qasja për nivelin nëntokësor- bodrumin bëhet nga rruga dytësore, në të cilën nodhen parkingjet.

Arkitektura është konceptuar si një objekt me elemente të arkitekturës moderne në harmoni me trendet e reja aktuale.

LAGJJA MAXHIR

Ndërtesa e re bashkëkohore Lagjja Maxhir ndodhet në lagjen Maxhar pn, Komuna Qendër Shkup.

Në anën lindore, ndërtesa banesore lidhet me rrugën Belasica,ndërsa në anën veriore është e lidhur me Bulevardin Kuzman Josifovski Pitu. Nё mjedisin mё tё ngushtё tё ndërtesës banesore gjenden: stacioni hekurudhor dhe stacioni I autobusave, parku, institucionet arsimore, institucione tё larta arsimore, objekte shëndetësore, qendra tregtare Vero, qendra e qytetit etj.

Ndërtesa banesore Lagjja Maxhir ju ofron një shtëpi të re familjare, me besim, siguri dhe cilësi në çdo metër katror.

SKOPJE CITY GARDEN

Kompleksi banesoro-afarist“Skopje City Garden” paraqet objekt bashkëkohor që ofron banesa me tipologji dhepozicione të ndryshme në njësi banesore, me madhёsi dhe orientim tё ndryshёm. Çdo banesё ofron mundёsinё pёr rirregullim dhe transformim nё pёrputhje me nevojat e klientёve. Me ofertёn pёr tipologji tё ndryshme tё banesave arrihet pёrshtatshmёria maksimale e objektit pёr tё gjitha dёshirat dhe nevojat e klientёve, me mundёsi pёr bashkim tё dy ose mё tepёr banesave.

Kompleksi ёshtё i pasuruar me mbi 3000 m2 pёr hapёsirё afariste nё kuadёr tё pёrdhesёs. Hapёsirat qё janё planifikuar kontribuojnё nё rritjen e cilёsisё dhe jetesёsbashkёkohore tё klientёve tonё, si dhe tё banorёve nё objektet nё afёrsi.

PARTIZANSKA

Kompleksi banesoro-afarist “Partizanska”, gjendet në komunën Karposh 3, në bulevardin “Partizanski Odredi” nr.106. Ky kompleks banesoro-afarist, nё prerje vertikale pёrbёhet nga: Pёrdhesa, 8 kate dhe nёnkulmi me 90 njёsi banesore.

Njësitë e banimit që përbëjnë objektin janë me tipologji, madhësi dhe orientim të ndryshëm. Në nivelet nëntokësore të objektit ndodhen parkingjet, përderisa në përdhesë janë të vendosura hapësirat afariste. Vendndodhja e objektit paraqet vend ideal për të jetuar dhe ambient për të gjitha gjeneratat, me të gjitha shërbimet e nevojshme në afërsi. Motoja jonë është: Shtёpia juaj e re familjare me besim, siguri dhe cilёsi nё çdo m2.

PALLATI VODNO

Kompleksi elitar Pallati Vodno është vendosur në shpatet e bukura të Vodnos.

Lokacioni tërheqës i Pallatit Vodno, kombinuar me banesa luksoze dhe parkingje private, ashensor modern dhe pajisje për siguri elektronike u garanton jetesë cilësore në një mjedis të qetë dhe natyror.

Objekti u lëshua në përdorim në vitin 2014. Me të gjitha karakteristikat dhe cilësitë e veta, Pallati Vodno ju ofron shtëpinë ideale të ëndrrave tuaja!

BAGDATSKA

Kompleksi Bagdatska është vendosur në zemër të Shkupit, në një pjesë atraktive dhe të qetë në lagjen Taftalixhe, që njihet me emrin Restoran qumështi. Lartësia e objektit është: Përdhesë, 2 kate dhe nënkulm. Në aspektin e tipologjive, kompleksi i përmban këto lloje të banesave: banesa tredhomëshe dhe banesa katërdhomëshe. Avantazhi i kompleksit qëndron në numrin e vogël të banesave që përmban, duke siguruar intimitet më të madh te banorët. Kompleksi është përfunduar në vitin 2013.

Dizajni cilësor dhe bashkëkohor i kompleksit Bagdatska ofron stil të jetesës luksoz dhe të qetë, me të gjitha përparësitë e jetesës metropolitane… stil i jetesës që ju e meritoni!

ÇAIR

Objekti gjendet në rrugën “Xhon Kenedi” në komunën e Çairit, Shkup. Objekti përbëhet nga: Përdhesa, 7 kate dhe nënkulm me një sipërfaqe totale prej 10,000 m2. Ky objekt përmban 90 banesa dhe është ndërtuar në vitin 2006. Në përdhesë janë të vendosura hapësirat afariste, përderisa objekti posedon parkingje nëntokësore dhe të jashtëm. Dizajnuar dhe ndërtuar në stil bashkëkohor, me të gjitha kushtet për jetesë familjare të rehatshme me kombinim të rrallë të përfitimeve urbane, si dhe hapësira të mëdha të gjelbërimit.

FUSHË TOPANË

Objekti është i vendosur në një pjesë të veçantë dhe të qetë në komunën e Çairit, Shkup. Ky objekt bashkëkohor funksionon suksesshëm për aktivitete afariste, si dhe për jetesë familjare të rehatshme me një sipërfaqe totale prej 15,000 m2. Objekti është ndërtuar në vitin 2009.

SHTËPIA MAQEDONASE

Ky objekt paraqet strukturë të rëndësishme, që gjendet në Kalanë e Shkupit. Objekti është renovuar suksesshëm në të gjitha kornizat e vlerave historike dhe kulturore.