SHTËPI FAMILJARE! JO VETËM BANESË!

Ndërtes ë në Rr.PRASHKA

Ndërtesa banesore ndodhet në rr.”Prashka” pn, Komuna Karposh, Shkup.

Sipërfaqja e lokacionit (toka ndërtimore) është 2492 m2, ndërsa sipërfaqja e ndërtimit është 1046 m2.

Lartësia e ndërtesës përbëhet nga: P+8+nënkulm dhe galerija e nënkulmit, si dhe niveli nëntokësor- bodrumi në të cilën ndodhen parkingjet.Hyrjet për në ndërtesë ndodhen nga rr.Prashka.

Në përdhesë janë të projektuara hapsira afariste dhe depo. Hyrjet për në hapsirën afariste ndodhen njejtë nga rruga Prashka, ndërsa nga rruga dytësore ndodhen hapsirat për depo.

Në katet 1 deri 8 janë të projektuara banesa me strukturë të ndryshme, edhe atë: garsonjera, banesa dy dhomëshe, banesa tre dhomëshe dhe banesa katër dhomëshe. Në nënkulm dhe galerinë e nënkulmit janë të projektuara nga 8 banesa dupleks në hyrjen 1 dhe 2.

Qasja për nivelin nëntokësor- bodrumin bëhet nga rruga dytësore, në të cilën nodhen parkingjet.

Arkitektura është konceptuar si një objekt me elemente të arkitekturës moderne në harmoni me trendet e reja aktuale.

VENDOSJA URBANISTIKE

Ndërtesa banesore ndodhet në Komunën e Karposhit, në rr.”Prashka” pn. Ndërtesa banesore nëpërmjet kësaj rruge lidhet me rr.”Londonska” dhe bulevardin “8 Shtatori”, me çka bulevardi lidhet drejtpёrdrejt me pjesёn qendrore tё qytetit. Nё mjedisin mё tё ngushtё tё ndёrtesёs banesore gjenden: qendra tregtare Skopje City Mall, Supermarketi Vero, institucione arsimore, shkolla fillore, shkolla tё mesme, objektet shёndetёsore, institucione tё larta arsimore etj.

Vendndodhja e ndёrtesёs banesore ju ofron lidhje tё drejtpёrdrejtё, me gjithçka qё ju nevojitet pёr jetёn tuaj bashkёkohore.

Distanca nga:

 • Skopje City Mall- 1,4 km / 4 minuta me makinё
 • Spitali special “Filipi i dytё”– 1,6 km / 4 minuta me makinё
 • Qendra Klinike – 3,5 km / 9 minutame makinё
 • Qendra e qytetit tё Shkupit – 2,3 km / 5 minutame makinё
 • Qendra pёr Transport – 4,5 km / 11 minutame makinё
 • Qendra Sportive “B.Trajkovski” – 2,4 km / 6minuta me makinё
 • Parku i Qytetit – 2,7km / 6 minuta me makinё
 • Vodno – 16,4 km / 1 orё e 4 minuta me makinё
 • Aeroporti Shkup – 7,0 km / 16minuta me makinё
 • Kodra e Diellit – 60,6km / 1 orё e 9 minuta me makinё
 • Mavrovё – 93,4 km / 1 orë e 25 minuta  me makinё

ARSYETIMI I PROJEKTIT

Ndërtesa banesore përbën hapsirë banesoro-afariste. Objekti përmban 144 njësi banimi të vendosura në 2 hyrje me nga 72 banesa. Të dy hyrjet janë të lidhura me nivelin e kulmit. Të gjitha katet janë të destinuara për banim, me përjashtim të përdhesës që është e destinuar për hapsirë afariste, edhe atë:

 • Hyrje 1- Përdhesë- 4 hapsira afariste dhe depo

Kati karakteristik- 8 banesa

Nënkulm dhe galeria e nënkulmit- 8 banesa dupleks

 • Hyrje 2– Përdhesë- 4 hapsira afariste dhe depo

Kati karakteristik- 8 banesa

Nënkulm dhe galeria e nënkulmit- 8 banesa dupleks

Në hyrjen 1 janë të projektuara 8 banesa në kat, nga kati 1 deri 8, përmbajtja e banesave është si vijon: nga garsonjera deri në banesa katër dhomëshe, ndërsa në nënkulm janë të planifikuara banesa dupleks.

Në hyrjen 2 janë të projektuara 8 banesa në kat, nga kati 1 deri 8, përmbajtja e banesave është si vijon: nga garsonjera deri në banesa katër dhomëshe, ndërsa në nënkulm janë të planifikuara banesa dupleks.

Sipas Rregullores për mënyrën dhe sigurimin e qasjes së papenguar, lëvizjes, qëndrimit dhe punës së personave me aftësi të kufizuara (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 17/15), janë të projektuara 4 (të nevojshme 4) banesa për personat me aftësi të kufizuara si më poshtë:

 • Hyrje 1, kati 1, banesa nr.1
 • Hyrje 1, kati 1, banesa nr.2
 • Hyrje 2, kati 1, banesa nr.1
 • Hyrje 2, kati 1, banesa nr.2

TIPOLOGJIA

PËRMBAJTJA

Për shkak të sipërfaqeve dhe dispozicionit të ndryshëm të banesave, janë parashikuar llojet e mëposhtme të banesave:

 • Garsonjera
 • Banesa dy dhomëshe
 • Banesa tre dhomëshe
 • Banesa katër dhomëshe, si dhe:
 • Banesa dy dhomëshe dupleks
 • Banesa tre dhomëshe dupleks
 • Banesa katër dhomëshe dupleks dhe
 • Banesa pesë dhomëshe dupleks.

Në hyrjen 1 janë të përfaqësuara të gjitha llojet e banesave nga kati 1 deri 8, nga garsonjera deri te banesat katërdhomëshe. Në nënkulm janë të përfaqësuara banesat e mëposhtme:

 1. Banesë tre dhomëshe dupleks tipi A,
 2. Banesë pesë dhomëshe dupleks tipi B,
 3. Banesë dy dhomëshe dupleks tipi B,
 4. Banesë pesë dhomëshe dupleks tipi A,
 5. Banesë katër dhomëshe dupleks tipi A,
 6. Banesë katër dhomëshe dupleks tipi B,
 7. Banesë dy dhomëshe dupleks tipi A dhe
 8. Banesë tre dhomëshe dupleks tipi B.

Në hyrjen 2 janë të përfaqësuara të gjitha llojet e banesave nga kati 1 deri 8, nga garsonjera deri te banesat katërdhomëshe. Në nënkulm janë të përfaqësuara banesat e mëposhtme:

 1. Banesë tre dhomëshe dupleks tipi A,
 2. Banesë pesë dhomëshe dupleks tipi B,
 3. Banesë dy dhomëshe dupleks tipi B,
 4. Banesë pesë dhomëshe dupleks tipi A,
 5. Banesë katër dhomëshe dupleks tipi A,
 6. Banesë katër dhomëshe dupleks tipi B,
 7. Banesë dy dhomëshe dupleks tipi A dhe
 8. Banesë tre dhomëshe dupleks tipi B.

Njësitë e tjera të cilat pëfshihen në ndërtesën banesore-afariste janë:

Rregullimi i parterit

Secila nga hapsirat afariste dhe depot kanё hyrje tё veçanta, 2 hyrje pёr njёsitё e banimit, parkingje tokёsore tё jashtme, rampё pёr hyrje dhe dalje nё nivelet nёntokёsore, si dhe sipёrfaqe tё gjelbёrta.

Përdhesa

Përdhesa ëe ndërtesës banesore është e pasuruar me:

 • Hapsira afariste
 • Depo
 • Hyrje për njësitë e banimit me shkallë dhe rampa për persona me aftësi të kufizuara
 • Komunikime vertikale- shkallë të brendshme dhe korridore ,si dhe
 • 4 ashensor modern.

Bodrumi -1

 • Komunikime horizontale me rampë hyrëse
 • Parkingje
 • Depo
 • Hapsira teknike
 • Komunikime vertikale- shkallë dhe ashensor për hyrjen 1 dhe 2.

TIPOLOGJIA E BANESAVE

Banesat për nga struktura janë me sipërfaqe të ndryshme, edhe atë: garsonjera, banesa dy dhomëshe, banesa tre dhomëshe, banesa katër dhomëshe, si dhe banesa atraktive- dupleks. Banesat janë të projektuara në atë mënyrë pёr ti pёrmbushur kёrkesat e klientёve tonё me kёrkesa tё ndryshme dhe mundёsi financiare tё ndryshme.

ГАРСОЊЕРА ТИП А

ДВОСОБЕН ТИП А

ДВОСОБЕН ТИП Б

ДВОСОБЕН ТИП В

ТРОСОБЕН ТИП А

ТРОСОБЕН ТИП Б

ТРОСОБЕН ТИП В

ЧЕТРОСОБЕН ТИП А

ДВОСОБЕН ДУПЛЕКС ТИП А

ТРОСОБЕН ДУПЛЕКС ТИП А

ТРОСОБЕН ДУПЛЕКС ТИП Б

ТРОСОБЕН ДУПЛЕКС ТИП В

ЧЕТВОРОСОБЕН ДУПЛЕКС ТИП А

ЧЕТВОРОСОБЕН ДУПЛЕКС ТИП Б

ПЕТОСОБЕН ДУПЛЕКС ТИП А

ПЕТОСОБЕН ДУПЛЕКС ТИП Б

KONSTRUKSIONI DHE MATERIALIZIMI

Sistemi konstruktiv përbëhet nga shtyllat beton arme dhe trarët me shtrirje të ndryshme, të pozicionuar në mënyrë që të siguroj zgjidhje të favorshme parkimi, dhe mbi të gjitha një zgjidhje fleksibile për njësitë e banimit.

Themeli përbëhet nga pllaka beton arme me një trashësi prej 100 cm.

Të gjitha materialet ndërtimore dhe instalimet duhet të plotësojnë kërkesat dhe standardet teknike në aspektin e ndërtimit, sigurisë nga zjarri, izolimit të nxehtësisë dhe zërit, mbrojtjes nga lagështia dhe efikasitetit të energjisë. Materialet me performancën fizike, strukturën dhe ngjyrën e tyre, ndikojnë në rehatinë dhe ndjenjën e këndshme të hapsirës. Integriteti ekologjik dhe higjenik i materialeve ndërtimore duhet të jetë në përputhje me rregulloren për produktet e ndërtimit, për qëllimin e synuar.

Dysheme

Për përpunimin e dyshemeve dhe zgjedhjen e materialeve duhet të kemi parasysh:

 • Nënstruktura e dyshemeve duhet të jetë në përputhje me rregulloren për këtë lloj të ndërtesave;
 • Materialet për përpunimin e dyshemve duhet të jenë të ngurta, jo të rrëshqitshme dhe të lehtë për mirëmbajtje;
 • Për njësitë e banimit materialet për dysheme duhet të jenë të lehta për t’u mbajtur, të ngrohta dhe ngjyrosur me tone të ndritshme;
 • Materialet për përpunimin përfundimtar të hapsirave ku përdoret uji (tualete, kuzhina, lavanderi), duhet të jenë jo të rrëshqitshme, të pjerrëta, me ramje nga sifoni, në drejtim të kundërt, përfunduar me pllaka;

Muret dhe tavanet

Muret e fasadës janë të paraparë nga blloqet siporeks me trashësi 20 cm dhe një izolim termik të përshtatshëm prej 10 cm, me çka sigurohet nivel I lartë I efikasitetit energjetik të ndërtesës.

Muret ndërmjet njësive të banimit dhe njësive të banimit dhe korridoreve do të jenë mure sanduiç me rezistencë nga zjarri prej 2 orë dhe gjithsej trashësi= 26 cm.

Muret e brendshme duhet të përpunohen nga blloqe siporeks me trashësi prej 10 cm, me izolim termik dhe akustik të përshtatshëm, ndërsa muret e banjove kanë një trashësi prej 12 cm duke u përpunuar nga pllaka qeramike.

Në banjot dhe hapsirat ku janë të parapara elementet për sanitari, muret kanë lartësi 240 cm (banjo) dhe 150 cm (kuzhinë), duhet të mbulohen me pllaka qeramike ose materiale të tjera ndërtimore, të përhershëm dhe të lehtë për tu mbajtur me dezinfektues të lëngshëm. Sipërfaqet e tavanit duhet të jenë të ndriçuara me reflektim minimal.

Lloji i murit 1: Mur i jashtëm i fasadës

 1. Fasadë termike me stiropor prej 10 cm
 2. Bllok siporeks me dimenzione 20/20/25 cm
 3. Suvatim-1.5 cm
 4. Ngjyrosur

Lloji i murit 2: Mur sanduiç

 1. Bllok siporeks 10 cm
 2. Izolim termik 5 cm
 3. Bllok tulle 9 cm – nga ana e brendshme dhe e jashtme e suvatuar me llaç ose llaç çimentoje me trashësi prej 1.5 cm.

Lloji i murit 3: Mur i brendshëm

 1. Bllok Siporeks 9 cm – nga ana e brendshme dhe e jashtme e suvatuar me llaç ose llaç çimentoje me trashësi prej 1.5 cm.

Lloji i murit 4: Mur I bodrumit prej betoni

 1. Mur beton-arme 20 cm dhe
 2. Ngjyrosur

Dritaret

Dritaret do të punohen nga PVC me profile termoizoluese dhe qelq izolues termik (4 + 16 + 4) me min.koeficient të përçueshmërisë termike prej 1.3 w / m2. Mundësi për të hapur horizontalisht dhe vertikalisht. Në hapsirat në të cilat ka parapete të ulëta, dritaret duhet të sigurohen nga goditjet.

Dyer

Dyert hyrëse të jashtme duhet të sigurohen nga ndikimet e jashtme me strehë, trem, dhe kështu me radhë. Dyert e hyrjes duhet të funksionojnë me mbyllje automatike. Dyert e hyrjes në njësitë e banimit duhet të kenë të paktën një hapje prej 90 cm, ndërsa dyert e hapsirave të përbashkëta duhet të kenë të paktën një hapje prej 100 cm. Dyert në njësitë e banimit të destinuara për njerëzit me nevoja të veçanta duhet të kenë një hapje prej të paktën 110 cm.

Fasadë

Ndërtesa është konceptuar me elemente të arkitekturës moderne në përputhje me tendencat e reja aktuale. Sipërfaqet e murit përpunohen me fasadë termo klasike, me mundësinë e futjes së përdorimit të drurit ose qeramikës në një strukturë të përshtatshme.

CILËSI, SIGURI DHE PROFESIONALIZËM

ZSF KOM në përvojën e vet shumë vjeçare ka investuar me sukses në ndërtimin e objekteve të banimit dhe vazhdimisht përpiqet për përmirësimin dhe promovimin e standardeve në tregun tone.

SIGURIA

Klientët investojnë në pasuri të patundshme nga ZSF KOM, sepse ne japim siguri për shpejtësinë e ndërtesës, përmbushjen e afateve dhe garancion për materialet e ndërtuara.

CILËSI

Kompania jonë investon në materiale ndërtimore cilësore dhe pajisje nga marka të njohura botërore për të arritur cilësi të lartë në ndërtim.

PROFESIONALIZËM

Kualifikimet e larta tё punёsuarve, pёrmirёsimi I vazhdueshёm dhe ndjekja e standardeve, mundёsojnё realizim tё suksesshёm tё projekteve. Profesionalizmi i ekipit tonë është organizimi i mirë në ekzekutimin e projekteve ndërtimore, si dhe kontrolli I cilësisë në ndërtim.

NDËRTESË E RE BASHKËKOHORE

LAGJJA MAXHIR

Ndërtesa e re bashkëkohore Lagjja Maxhir ndodhet në lagjen Maxhar pn, Komuna Qendër Shkup.

Lartësia maksimale e ndërtesës eshte P+7+ Nënkulm dhe një lartësi prej 29 m. Ndërtesa përbëhet nga 2 hyrje. Hyrja 1 dhe hyrja 2 e ndërtesës ndodhen në anën lindore.

Në përdhesë janë të projektura hapsira afariste dhe depo.

Në katet janë të projektura banesa me strukturë të ndryshme. Sa i përket tipologjisë së banesave, ndërtesa korenspondon me garsonjera, banesa dy dhomëshe, banesa tre dhomëshe dhe banesa katër dhomëshe.

Parkimi është i zgjidhur në dy nivele nëntokësore, ku sigurohet numri i nevojshëm i automjeteve për hapsirat banesore dhe afariste. Një pjesë e parkimit bëhet me sisteme parkimi.

Arkitektura e ndërtesës është e konceptuar si moderne me një formë të thjeshtë e zgjidhur me aplikime druri si një fasadë termike.

VENDOSJA URBANISTIKE

Ndërtesa e re bashkëkohore Lagjja Maxhir ndodhet në lagjen Maxhar pn, Komuna Qendër Shkup.

Në anën lindore, ndërtesa banesore lidhet me rrugën Belasica,ndërsa në anën veriore është e lidhur me Bulevardin Kuzman Josifovski Pitu. Nё mjedisin mё tё ngushtё tё ndërtesës banesore gjenden: stacioni hekurudhor dhe stacioni I autobusave, parku, institucionet arsimore, institucione tё larta arsimore, objekte shëndetësore, qendra tregtare Vero, qendra e qytetit etj.

Ndërtesa banesore Lagjja Maxhir ju ofron një shtëpi të re familjare, me besim, siguri dhe cilësi në çdo metër katror.

Distanca nga:

 • Qendra e qytetit tё Shkupit – 2,4 km / 9 minuta me makinё
 • Parku i Qytetit – 3,3 km / 9 minuta me makinё
 • Spitali special “Filipi i dytё” – 5,0 km / 12 minuta me makinё
 • Qendra Sportive “B.Trajkovski” – 4,9 km / 12 minuta me makinё
 • Qendra Klinike – 3,8 km / 14 minuta me makinё
 • Аerodrom Shkup 22,2 km / 21 minuta me makinё
 • Vodno – 14,3 km / 59 minuta me makinё
 • Kodra e Diellit – 65,5 km / 1 orё e 21 minuta me makinё
 • Mavrovё – 98,3 km / 1 orë e 40 minuta  me makinё

ARSYETIMI I PROJEKTIT

Ndërtesa banesore Lagjja Maxhir përbën ndërtesë banesore-afariste. Ndërtesa përbëhet nga 2 hyrje. Hyrjet për në banesa ndodhen në anën lindore të lokacionit. Në secilën prej hyrjeve gjenden dy ashensorë dhe hapësira e shkallëve, të cilat janë të ndara me tampon para hapësirës dhe ventilohen përmes kulmit.

Nga tamponi hyrës është projektuar korridor me banesa edhe atë: Në hyrjen 1 janë të projektuara 6 banesa në kat, nga kati 1 deri 6, ndërsa në katin e 7 janë të projektuara 5 banesa në kat. Në hyrjen 2 janë të projektuara 5 banesa në kat, në katet 1, 3, 5 dhe 7, ndërsa në katet 2, 4 dhe 6 janë të projektuara 6 banesa në kat. Numri i përgjithshëm I banesave të hyrjes 1 dhe 2 është 88 banesa.

TIPOLOGJIA

PËRMBAJTJA

Ndërtesa banesore Lagjja Maxhir përmban njësi banimi prej 30 deri 152 m2. Për shkak të sipërfaqeve të ndryshme dhe dispozicionit të banesave, janë parashikuar llojet e mëposhtme të banesave:

 • Garsonjerë
 • Banesa dy dhomëshe
 • Banesa tre dhomëshe dhe
 • Banesa katër dhomëshe

Në hyrjen 1, nga kati 1 deri 7 janë parashikuar llojet e mëposhtme të banesave: banesa dy dhomëshe, banesa tre dhomëshe dhe banesa katër dhomëshe, ndërsa në nënkulm janë të parashikuara banesa tre dhomëshe dhe banesa katër dhomëshe.

Në hyrjen 2, në katet 1,3 dhe 5 janë parashikuar llojet e mëposhtme të banesave: banesa dy dhomëshe, banesa tre dhomëshe dhe banesa katër dhomëshe, ndërsa në katet 2, 4 dhe 6 janë parashikuar të gjitha llojet e banesave: garsonjerë, banesa dy dhomëshe, banesa tre dhomëshe dhe banesa katër dhomëshe. Në katin e 7 janë parashikuar 5 banesa në kat, nga të cilat: banesa dy dhomëshe, banesa tre dhomëshe dhe banesa katër dhomëshe. Në nënkulm janë të parashikuara 4 banesa, nga të cilat: banesa dy dhomëshe, banesa tre dhomëshe dhe banesa katër dhomëshe.

RREGULLIMI I PARTERIT

Hyrjet nё hapёsirёn afariste dhe depot, hyrje nё njёsitё e banimit, parkingje tokёsore tё jashtme, rampё pёr hyrje nё nivelet nёntokёsore dhe sipёrfaqe tё gjelbёrta.

PËRDHESA

Në katin përdhesë janë projektuar lokalet-hapësira afariste dhe depot. Hapësira afariste ndahet në disa lokale me sipërfaqe të ndryshme dhe depo me sipërfaqe të ndryshme. Secila nga hapësirat afariste dhe depot kanë hyrjet e tyre. Hyrjet në njësitë e banimit me anë të shkallëve dhe rampë për persona me aftësi të kufizuara, komunikimet vertikale të brendshme- shkallë dhe korridore, si dhe 4 ashensorë modern.

BODRUMI-1

 • Komunikime horizontale, me hyrje nёpёrmjet rampёs
 • 36 vende parkime
 • Depo 1 dhe 2
 • Stacioni hidro
 • Nënstacioni i ngrohjes
 • Komunikimet vertikale- shkallë me ashensorë

BODRUMI -2

 • Komunikime horizontale, me hyrje nёpёrmjet rampёs
 • 51 vende parkime
 • Hapёsira teknike
 • Depo
 • Komunikimet vertikale- shkallë me ashensorë.

TIPOLOGJIA E BANESAVE

Me ofertën e llojeve të ndryshme të banesave arrihet përshtatshmëria maksimale e ndërtesës për çdo dëshirë dhe nevojë të klientëve. Për këtë qëllim, ndërtesa ju ofron banesa prej 30 m2 (garsonjerë) deri 152 m2 (banesa katërdhomëshe).

Garsonjere 1

Garsonjere 2

Dydhomshe 1

Dydhomshe 2

Dydhomshe 3

Dydhomshe 4

Dydhomshe 5

Dydhomshe 6

Dydhomshe 7

Tredhomshe 1

Tredhomshe 3

Tredhomshe 5

Tredhomshe 2

Tredhomshe 4

Tredhomshe 6

Katerdhomshe 1

Katerdhomshe 1.2

Katerdhomshe 3

Katerdhomshe 1.1

Katerdhomshe 2

KONSTRUKSIONI DHE MATERIJALIZIMI

Sistemi konstruktiv përbëhet nga beton armeja- shtyllat dhe trarët me shtresë beton arme prej 15 cm. Modulet diktojnë nevojat e parkimit në bodrum, si dhe zgjidhjen funksionale të banesave. Pllaka e fundit është e zgjidhur si kopsht I sheshtë në të cilën ndodhen depot. Në hapësirën e shkallëve dhe ashensorëve ekziston një shtrirje për të lidhur të gjitha lamellat me një korridor kundër zjarrit që ventilohen nëpërmjet ndriçimit.Themeli do të jetë I përberë nga pllaka beton arme me një trashësi prej 120 cm.

Materialet ndërtimore të cilat përdoren janë me cilësi të dëshmuar dhe karakteristika që lejojnë ndërtesën banesore të përfshihet në objekte me energji të ulët. Ndërtesa banesore është e konceptuar me një formë të thjeshtë të zgjidhur me aplikime druri në një fasadë termike. Muret e jashtme dhe të brendshme përbëhen nga blloqe qeramike 10/12/20/25/25 në varësi të projektit.

Përkushtimi i kompanisë ZSF KOM si një investitor është reflektuar në ndërtimin e cilësisë së aplikuar në përputhje me standardet evropiane, si dhe komoditetin dhe funksionalitetin në të cilin kompania jonë I kushton vëmendje të veçantë.

Për këtë më së miri flet dizajni I banjove dhe tualeteve për mysafirë, si dhe kuzhina të pajisura me pllaka cilësore si për dysheme ashtu edhe për mure me ngjyra, dizajne dhe dimensione të ndryshme. Pajisjet sanitare janë bashkëkohore dhe do të vendosen në të gjitha banjat dhe tualetet e mysafirëve, ndërsa banjot do të kenë një pamje unike me panelet e qelqit për tush.

Dyshemetë në ndërtesën tone do të punohen nga parketi me një trashësi prej 2,4 cm. Për pamjen e brendshme të banesave përzgjodhëm dyer të brendshme nga druri që I japin një pamje unike dhe të rehatshme banesës, pavarësisht nëse jeni adhurues i stilit modern apo klasik.

Fasada është e përbërë nga profile termoizoluese PVC, të përpunuara me ngjyra të ndryshme varësisht nga zgjedhja e projektuesit, me qelq të dyfishtë 4+16+4 mm dhe hapje sipas skemës së zdrukthtarisë.

Ashensorët që do të vendosen do ju ofrojnë shpejtësi dhe besueshmëri, me dizajn të brendshëm të rehatshëm dhe ngjitje e shpejtë deri në banesat tuaja.