SHUTO ORIZARË

Ndërtesa banesore gjendet në rrugen “Novoplanirana 1” bb, Komuna Shuto Orizarë Shkup.
Sipërfaqja e lokacionit (parcelës ndërtimore) është 966 m2, ndërsa sipërfaqja e ndërtimit është 526 m2.
Lartësia e objektit është P + 6 + nënkulm, si dhe tre kate bodrum në të cilat parkimi është i zgjidhur.

Hyrja në objekt është nga rr. “Shuto Orizari”.

Në katin përdhes janë projektuar 10 ambiente afariste me hapsire të ndryshëme. Hyrjet për lokalet afariste janë gjithashtu nga rr. Shuto Orizari”.
Në katet nga 1 deri në 6 dhe në nenkulm janë projektuar apartamente me strukturë të ndryshme, nga: dy dhoma gjumi, tre dhoma gjumi dhe apartamente për persona me aftësi të kufizuara.

Qasja ne podrumin behet nepermjet rruges se Novoplaniranes ku ndodhen edhe parkingjet.

Arkitektura është konceptuar si një objekt me elemente të arkitekturës moderne në përputhje me trendet e reja aktuale.

PLANIFIKIM URBAN

Ndertesa banesore ndodhet në komunën e Shutkes, në rrugën Novoplanirana bb. Ndertesa lidhet me Blv. Sllovenia, e cila lidhet drejtpërdrejt me zonën qendrore të qytetit. Në afërsi të objektit të banimit, në afërsi janë: Komuna e Shuto Orizarit, Pazari i Shutkes, Ambulanca, shkollat ​​fillore, shkollat ​​e mesme etj.

Vendndodhja e nderteses ju jep një lidhje të drejtpërdrejtë me gjithçka që nevojitet për zhvillimin e jetës suaj moderne.

SHPJEGIMI I DIZAJNIT

Ndertesa është objekt banimi-afarist. Ndertesa ka 56 njësi banimi të vendosura në 2 hyrje dhe 2 ashensorë të mëdhenj. Të gjitha katet janë për banim, përveç katit përdhes që është për qëllime biznesi, si më poshtë:

Hyrja 1- Kati perdhes- 5 lokal afarist dhe

Hyrja 2 – Kati Përdhes – 5 lokale afariste

Në hyrjen 1 janë projektuar apartamentet nga kati i 1 deri në të 7-të, përmbajtja e apartamenteve është si më poshtë: apartamente me dy dhoma gjumi në tre dhoma gjumi.

Në hyrjen 2 janë projektuar apartamentet nga kati i 1 deri në të 7-të, përmbajtja e apartamenteve është si më poshtë: apartamente me dy dhoma gjumi në tre dhoma gjumi.

Sipas RREGULLORES PËR MËNYRËN DHE SIGURIMIN E QASJES, LËVIZJES, QËNDRIMIT DHE PUNËS SË PA NDERPRERË TË PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA (Fletorja Zyrtare Nr. 4 për këtë:

kati 1, apartamenti nr.1 dhe nr.4

kati 3, apartamenti nr.17 dhe nr.20

LLOJET E APARTAMENTEVE

Banesat janë të përmasave të ndryshme sipas strukturës, nga: dy dhoma gjumi, tre dhoma gjumi dhe apartamente për persona me nevoja të veçanta. Apartamentet janë projektuar në mënyrë të tillë që të plotësojnë nevojat e klientëve tanë, të cilët kanë kërkesa të ndryshme dhe mundësi të ndryshme financiare.

MODELI ME DY DHOMA 1

MODELI ME DY DHOMA 4

MODELI ME TRE DHOME 2

MODELI ME TRE DHOME 3

MODELI ME TRE DHOME 4

MODELI ME TRE DHOME 5

MODELI ME TRE DHOME 6

MODELI ME TRE DHOME 7

MODELI ME TRE DHOME 8

MODELI ME TRE DHOME 9

MODELI ME TRE DHOME 10

MODELI ME TRE DHOME 11

MODELI ME TRE DHOME 12

MODELI ME TRE DHOME 13

MODELI ME TRE DHOME 14

NDËRTIMI, MATERIALIZIMI DHE EFIKASITETI I ENERGJISË

NDËRTIMI, MATERIALIZIMI DHE EFIKASITETI I ENERGJISË

Sistemi i ndërtimit përbëhet nga shtylla dhe trarë betoni të armuar me hapje të ndryshme, të vendosura në mënyrë që të sigurohet zgjidhja më e mirë për parkimin dhe mbi të gjitha një zgjidhje fleksibile e njësive të banimit.

Themeli do të jetë me pllakë betoni të armuar me trashësi 110 cm.

Pllakat e kateve kanë trashësi 20 cm. ne bodrum ndersa ne banesa kane trashesi 15 cm. Lartësia e dyshemesë nga pllaka në pllakë është 2.95 m.

Të gjitha materialet e ndërtimit dhe instalimet e instaluara duhet të plotësojnë kërkesat dhe standardet teknike të zbatueshme për sa i përket ndërtimit, sigurisë nga zjarri, izolimit të nxehtësisë dhe zërit, mbrojtjes nga lagështia dhe efiçencës energjetike. Materialet me performancën fizike, strukturën dhe ngjyrën, ndikojnë në komoditetin dhe ndjenjën e këndshme në hapësirë. Integriteti ekologjik dhe higjienik i materialeve të instaluara duhet të jetë në përputhje me rregulloret për produktet e ndërtimit, për qëllimin për të cilin janë dhënë.

Dyshemetë

Për performancën e dyshemeve dhe zgjedhjen e materialeve duhet të merren parasysh sa vijon:
nënstruktura e kateve duhet të jetë në përputhje me rregulloret për këtë lloj ndërtesash; Materialet e dyshemesë duhet të jenë të forta, jo të rrëshqitshme dhe të lehta për t’u mirëmbajtur; për njësitë e banimit materialet e dyshemesë duhet të jenë të lehta për t’u mirëmbajtur, të ngrohta dhe të lyera me tone të lehta; Materialet e mbarimit në dhomat ku përdoret uji (salla sanitare, kuzhine, lavanderi, kaldaja) duhet të jenë jo të rrëshqitshme, të pjerrëta, me pjerrësi në sifonet e dyshemesë, përballë hyrjes në to, duke përfunduar me pllaka graniti kundër rrëshqitjes; për të siguruar izolim adekuat termik dhe zëri të dyshemeve.

Muret dhe tavanet

Muret e fasadave – Muret e fasadës parashikohen të bëhen nga blloqe Siporex me trashësi 20 cm dhe termoizolim të përshtatshëm 10 cm.

Muret ndërmjet njësive të banimit dhe njësive të banimit dhe korridoreve do të jenë mure sanduiç me rezistencë ndaj zjarrit 2 orë dhe gjithsej d = 25 cm.

Muret e brendshme ndarëse duhet të jenë prej blloqesh siporex me lartësi totale d = 10 cm, me izolim adekuat të zërit dhe nxehtësisë në njësitë e banimit, dhe në banjë me d = 12 cm dhe veshje të përshtatshme të pllakave qeramike.

Në tualetet dhe dhomat ku ofrohen pajisje sanitare, muret me lartësi 240 cm (banjo) dhe 150 cm (kuzhina), duhet të mbulohen me pllaka qeramike, ose material tjetër ndërtimi që është i papërshkueshëm nga uji, i përhershëm dhe i lehtë për t’u mirëmbajtur. me dezinfektues të lëngshëm. Sipërfaqet e tavanit duhet të jenë të lëmuara dhe të lehta me reflektim minimal.

Lloji i murit 1: Muri i jashtëm i fasadës

Termofasadë me stiropor të zgjeruar 10 cm

Bllok Siporex me dimensione 60/20/25 cm

Suvatim – suva gipsi 1,5 cm

E lyer

Lloji i murit 2: Mur sanduiç ndarës

Blloku Siporex 10 cm

Termoizolim 5 cm

Tulla blloku 9 cm – nga brenda dhe jashtë suvatuar me suva gipsi ose llaç çimentoje me d = 1,5 cm.

Lloji i murit 3: Muri i brendshëm ndarës

Blloku Siporex 10 cm – nga brenda dhe jashtë i suvatuar me suva gipsi ose llaç çimentoje me d = 1.5 cm.

Lloji i murit 4: Mur betoni i bodrumit

Muri AB 25 cm dhe

E veshur dhe e lyer

Dritaret

Dritaret do te jene PVC me profile termoizoluese dhe xham termoizolues (4 + 16 + 4) me min. Koeficient. me një përçueshmëri termike prej 1.3 w / m2. Mundesi hapjeje si horizontalisht ashtu edhe vertikalisht. Në dhomat me kangjella të ulëta, dritaret duhet të sigurohen shtesë kundër goditjes.

Dyert

Dyert e hyrjes së jashtme duhet të sigurohen nga ndikimet e jashtme me qepalla, tenda, veranda etj. Dyert e hyrjes dhe dyert e xhamit të përparmë duhet të funksionojnë me mbyllje automatike. Dyert e hyrjes në njësitë e banimit duhet të kenë hapje drite të paktën 90 cm, dyert nga dhomat e përbashkëta duhet të kenë hapje me dritë të paktën 100 cm. Dyert në njësitë e banimit të destinuara për personat me nevoja të veçanta duhet të kenë një gjerësi të lehtë prej të paktën 110 cm.

Fasada

Ndërtesa është konceptuar me elemente të arkitekturës moderne në përputhje me tendencat e reja aktuale. Sipërfaqet e mureve trajtohen me një fasadë termike klasike, me mundësinë e vendosjes së veshjeve prej druri ose qeramike në një nënstrukturë të përshtatshme.

ZSF KOM në përvojën e saj shumëvjeçare të punës, ka investuar me sukses në ndërtimin e objekteve të banimit dhe vazhdimisht përpiqet të përmirësojë dhe përmirësojë standardet në tregun tonë.

SIGURIA
Klientët investojnë në pasuri të paluajtshme nga ZSF KOM, sepse ne u japim siguri për shpejtësinë e ndërtimit, respektimin e afateve dhe garancitë për materialet e ngulitura.

CILËSISË
Kompania jonë investon në materiale ndërtimi dhe pajisje cilësore nga markat botërore për të arritur cilësinë më të lartë në ndërtim.